Privacy verklaring

Mondhygiënist Bunyadi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Patiëntgegevens worden niet gedeeld met derden zonder toestemming van de patiënt. Bij inschrijving geeft u hiervoor toestemming. In verband met de wet Bescherming Persoonsgegevens betrachten wij hierbij de grootste zorgvuldigheid. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en blijft binnen de praktijk, tenzij het informatie betreft welke nodig is in het kader van een verwijzing of collegiaal overleg, waarbij relevante patiëntgegevens alleen na toestemming van de patiënt worden doorgestuurd naar de desbetreffende verwijzer. Het opvragen of overdragen van een patiëntendossier dient persoonlijk, door de desbetreffende patiënt te worden gedaan en schriftelijk te worden bevestigd. Bij een telefonisch verzoek wordt u daarom altijd gevraagd uw verzoek via e-mail of post schriftelijk te bevestigen.

Mondhygiënist Bunyadi gebruikt de verzamelde gegevens als volgt

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om contact met u op te nemen over behandelingen of uw afspraken. Wij versturen geen ongewenste e-mails of reclame.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Mondhygiënist Bunyadi zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

NAW gegevens;

Geslacht;

Geboortedatum;

BSN-nummer;

E-mailadres(sen);

Telefoonnummer(s);

Gegevens betreffende uw gezondheid;

Gegevens betreffende uw gebit, tandvlees en mond(-gezondheid) in het algemeen;

Gegevens betreffende uw mondverzorging;

Gegevens die relevant (kunnen) zijn voor uw behandeling zoals bijvoorbeeld gegevens betreffende verslavingen of gewoontes die van invloed (kunnen) zijn op uw (mond-)gezondheid;

Röntgen- en klinische foto’s;

Gegevens m.b.t. uitgevoerde of nog uit te voeren behandelingen;

Informatie verkregen van uw andere zorgverleners; • De naam van uw zorgverzekeraar;

Uw polisnummer van uw zorgverzekering; • De naam van uw andere zorgverleners;

Datum en tijdstip van uw afspraak/afspraken;

Betalingsgegevens; • IP-adres.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Het aanmaken van uw account om u in te schrijven; • Het inloggen op uw account van onze internetagenda;

• Het bijhouden van uw medisch dossier;

• Het inplannen van een afspraak;

• Het uitvoeren van een behandeling;

• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

• Het verbeteren van onze dienstverlening;

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

• Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

BSN nummer

Organisaties buiten de overheid mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat. En alleen voor het doel dat in de wet staat omschreven. Een zorgverlener (zoals uw huisarts of tandarts) is bijvoorbeeld verplicht uw BSN te gebruiken.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Persoonsgegevens van minderjarige en wilsonbekwame patiënten

Minderjarige patiënten kunnen zich zelfstandig inschrijven vanaf 16 jaar. Tot 16 jaar verwerkt Mondhygiënist Bunyadi alleen persoonsgegevens na schriftelijke toestemming van de ouder/verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Ook voor wilsonbekwame patiënten geldt dat wij alleen persoonsgegevens verwerken na schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger.

Hierbij is van belang dat indien de toestemming tot het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals BSN nummer en medische (patiënt) gegevens voor deze patiënten niet wordt verleend, de behandelovereenkomst niet tot stand kan komen en patiënten derhalve niet als patiënt kunnen worden ingeschreven in de praktijk. Het BSN-nummer is nodig om de patiënt te kunnen identificeren en te kunnen corresponderen met onder meer verzekeraars. Zonder medische gegevens kan een goede diagnose en daarop aansluitende juiste en veilige behandeling niet worden gewaarborgd.

Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. Mondhygiënist Bunyadi heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

Softwareleverancier patiëntenadministratie

Websitehosting, bouwen en beheren

Emailhosting

Patiënten verwelkomen en begeleiden bij binnenkomst in de praktijk

Hulp bij financiële administratie

Hulp bij gerichte marketing

Beveiliging van persoonsgegevens

Mondhygiënist Bunyadi heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

Mondhygiënist Bunyadi werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een bewerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.

De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd en geschoold personeel.

De software/systemen zijn beveiligd met inlogcodering en autorisaties. Privacy van persoonsgegevens is gewaarborgd.

De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.

Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.

Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.

Binnen het patiënten systeem zijn alle patiëntgegevens gekoppeld aan BSN.

Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.

Niet actuele patiëntgegevens worden conform de wet 15 jaar bewaard, tenzij op verzoek van u als patiënt vernietiging heeft plaatsgevonden.

Medewerkers van Mondhygiënist Bunyadi hanteren een clean desk en clean screen policy. Systemen worden uitgezet bij verlaten van de werkplek. Systemen worden versleuteld en zijn zo nodig geautoriseerd.

Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats. E-mailverkeer tussen collega’s en tussen de praktijk en patiënten is beveiligd.

Mondhygiënist Bunyadi werkt conform het NVM Protocol meldplicht datalekken.

Medewerkers van Mondhygiënist Bunyadi hebben kennis van de rechten van de patiënt, werken met het NVM document veel gestelde vragen privacy en “patiënten rechten”.

Rechten van u als patiënt ten aanzien van verwerkte persoonsgegevens

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens en uw patiëntendossier. Daarnaast hebt u recht op rectificatie en vernietiging van uw persoonsgegevens en in beginsel recht op vernietiging van het patiëntendossier. Hiervoor vragen wij u wel om uzelf te legitimeren.

Ten aanzien van uw recht op vernietiging van uw patiëntendossier is van belang dat voortzetting van de behandelovereenkomst dan wellicht onmogelijk is omdat gebrek aan medische informatie een kwalitatief goede diagnose en kwalitatief goede behandeling in de weg staat, waarbij de veiligheid van u als patiënt niet kan worden gegarandeerd.

U hebt tot slot het recht uw gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of een andere partij. Ook hiervoor vragen wij u om uzelf te legitimeren en schriftelijk aanvragen.

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Vragen, klachten of opmerkingen?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevensgoed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met S.Bunyadi om samen met u tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

8. Aanpassingen van het Privacy Beleid en de Privacy Verklaring van Mondhygiënist Bunyadi

Mochten er aanpassingen ontstaan, ter verbetering van privacy beleid van Mondhygiënist Bunyadi , dan is ten alle tijde de meest recente versie van de privacy verklaring te vinden op de website www.mondzorgbasis.nl.